Kamboçya Riel

21.07.2021
35

Kamboçya Riel

Kamboçya (Kmerce: កម្ពុជា, Kampuchea), resmî adıyla Kamboçya Krallığı, Güneydoğu Asya anakarasının güneyinde yer alan bir ülkedir. 181,035 km² alana yayılan ülke, kuzeybatıda Tayland, kuzeydoğuda Laos, doğuda Vietnam ve güneybatıda Tayland Körfezi ile çevrilidir.. Nufusu ortalama 16,49 Milyondur. Başkenti Punom Pen. Resmi para birimi Kamboçya Riel’dir,

Halen kullanımda

Kamboçya Riel Kağıt Banknotları;

  • 1Afganistan Afganisi
  • 2 Afganistan Afganisi
  • 5 Afganistan Afganisi
  • 10 Afganistan Afganisi
  • 20 Afganistan Afganisi
  • 50 Afganistan Afganisi
  • 100 Afganistan Afganisi
  • 500
  • 1000
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.